مدیریت منابع انسانی

21 نوشته

در این بخش مقالاتی را منتشر می‌کنیم که برای مدیران منابع انسانی و راهبران سازمان مفید است.

فرایند استخدام موثر

راهنمای جامع فرایند استخدام موثر

فرایند استخدام موثر کمک می‌کند که ضمن کاهش هزینه‌های جذب و استخدام، کیفیت و اثربخشی منابع انسانی را ارتقا بخشیم. در این راهنمای جامع با تعاریف این حوزه و همچنین روندی هفت مرحله‌ای برای استخدام اثربخش آشنا خواهید شد.
ادامه